મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા – 200606

મુક્તપંચિકા – 200606

*

શીતલ વાયુ,

મંદ સુગંધ,

તૃણે તૃણે આનંદ!

તિમિર ક્ષય!

સૂર્ય ઉદય!

* * *

मुक्तपंचिका – 200606

गुजराती मुक्तपंचिका देवनागरी लिपि में

*

शीतल वायु,

मंद सुगंध,

तृणे तृणे आनंद!

तिमिर क्षय!

सूर्य उदय!

* * *

** ** ** ** ** ** **